معرفي  

معرفي

سامانه پرسش و پاسخ خودكار «قران جوي» اولين سامانه پرسش و پاسخ به زبان فارسي است كه در حوزه قران طراحي و پياده‌سازي شده است. هدف از اين سامانه پاسخگويي به پرسش‌هاي قراني كاربران مي‌باشد. در اين راستا، سامانه پرسش كاربران را به زبان طبيعي دريافت كرده و پاسخ دقيق برگرفته از منابع معتبر را به كاربران نشان مي‌دهد. نسخه آزمايشي اين سامانه در اين پورتال قابل دسترسي است. لازم به ذكر است سه بخش ديگر پورتال شامل گراف مفاهيم قران، ابزارهاي پردازش زبان طبيعي و ابزارهاي قرآن پژوهي نيز در همين پروژه توسعه يافته‌اند.

راهنماي استفاده از اين پورتال

از منوي بالاي صفحه مي‌توانيد به بخش اطلاعاتي و ابزارهاي مختلف سامانه دسترسي پيدا کنيد.

از منوي «پرسش و پاسخ» در عمل با سامانه کار کنيد بدين ترتيب که پرسش هاي خود وارد نموده و پاسخ دقيق دريافت داريد. لطفا دقت فرماييد در اين نسخه آزمايشي از سامانه فقط بخشي از انواع مورد پشتيباني پاسخ داده ميشود. ليست اين انواع در اين صفحه آمده است.

از منوي «گراف مفاهيم» مي‌توانيد گراف مفاهيم قرآني توليد شده در اين پروژه را مرور فرماييد. اين گراف در عمل توسط موتور استدلال سامانه براي پاسخگويي به پرسش‌ها استفاده مي‌شود و مرور آن نيز مي‌تواند براي علاقمندان سودمند باشد. مرور دانش هم به صورت جدولي و هم به صورت گرافيکي (گراف) ميسر است.

از منوي «ابزارهاي زبان فارسي» ابزارهاي «پارسي پرداز» که براي پردازش زبان فارسي در همين پروژه توسعه پيدا کرده‌اند در دسترس مي‌باشند. به باور ما اين ابزار از بهترين و سريعترين ابزارهاي پردازش زبان فارسي در جهان است.

از منوي «ابزارهاي قرآن‌پژوهي» مي‌تواند برخي ابزارهايي که براي پردازش قرآن در اين پروژه توسعه پيدا کرده‌اند استفاده ببريد. باور ما اين است که ابزار آيه‌ياب اين پروژه نسبت به ابزارهاي مشابه توانايي‌هاي منحصر به فردي دارد.

از منوي «دادگان» مي‌تواند پيکره‌ها و ساير دادگان توليد شده در اين پروژه را مشاهده نماييد.

از منوي «مقالات» مقالات منتشر شده از اين پژوهش قابل مشاده است. توجه گردد که خروجي‌هاي پروژه به تدريج منتشر خواهند شد و اين بخش به مرور زمان تکميل خواهد شد.

منوي «درباره» مشخصات تيم تشکيل دهنده اين پروژه، ناظران و مشاوران پروژه را در اختيار شما قرار خواهد داد.

انواع پرسش مورد پشتيباني سامانه:

پرسش‌هايي که به يک سامانه پرسش و پاسخ ارسال مي‌شوند تنوع بسياري دارند. براي پردازش اين پرسش‌ها معمولا براي هر نوع پرسش يک مولفه خاص منظوره تعبيه مي‌گردد تا با استفاده از شرايط خاص آن نوع، منابع دانش مخصوص و يا روش استخراج پاسخ انتخاب گردد.

در نسخه آزمايشي سامانه پرسش و پاسخ قرآن‌جوي تعداد ۷۵ نوع پرسش مد نظر قرار گرفته اند. اين تعداد بر اساس بررسي حدود ده هزار پرسش و پاسخ متداول در زمينه قرآن به دست آمده است. روش کار بدين صورت بوده است که به صورت ميداني تک تک پرسش هاي بررسي و دسته بندي اوليه شدند. سپس دسته هايي که بسامد رخداد آنها از چند مورد بيشتر بود به عنوان دسته هاي مورد پشتيباني انتخاب گرديد و سازوکارهايي براي پاسخگويي به آنها طراحي شد. ليست اين انواع مورد پشتيباني در جدول زير آمده است. بديهي است در اين نسخه آزمايش سامانه وارد کردن پرسشي که خارج از اين انواع پرسش باشد نتايج عمدتا صحيحي به بار نمي‌آورد.

مثال‌ها شناسه نوع پاسخ نوع پاسخ دقت سامانه رديف
INTELLIGENTLIVINGBEINGS_PROPHET موجودات زنده مختار_پيامبر ۷۳% ۱
INTELLIGENTLIVINGBEINGS_PERSON موجودات زنده مختار_شخص ۳۳% ۲
INTELLIGENTLIVINGBEINGS_GROUP موجودات زنده مختار_گروه ۳۶% ۳
VERSE_VERSEADDRESS_PERSIANTEXT آيات_آدرس آيه_متن فارسي ۵۰% ۴
VERSE_VERSEADDRESS_SUBJECT آيات_آدرس آيه_موضوع ۴۵% ۵
VERSE_VERSEADDRESS_ARABICTEXT آيات_آدرس آيه_متن عربي ۸۰% ۶
VERSE_TRANSLATION آيات_ترجمه ۱۰۰% ۷
VERSE_INTERPRETATION آيات_تفسير ۹۷% ۸
VERSE_SUBJECT آيات_موضوع ۸۰% ۹
VERSE_REVELATION آيات_شان نزول ۹۲% ۱۰
VERSE_PROPERTY آيات_خواص نامشخص ۱۱
VERSE_NAME آيات_نام ۸۵% ۱۲
VERSE_ARABICTEXT آيات_متن عربي ۹۰% ۱۳
CHAPTER_CHAPTERADDRESS_SUBJECT سوره_آدرس سوره_موضوع ۷۹% ۱۴
CHAPTER_TRANSLATION سوره_ترجمه ۱۰۰% ۱۵
CHAPTER_INTERPRETATION سوره_تفسير ۹۲% ۱۶
CHAPTER_SUBJECT سوره_موضوع ۱۰۰% ۱۷
CHAPTER_REVELATION سوره_شان نزول ۹۰% ۱۸
CHAPTER_PROPERTY سوره_خواص ۵۰% ۱۹
CHAPTER_NAME سوره_نام ۶۸% ۲۰
NUMERICAL_COUNT عدد_شمارشي ۶۸% ۲۱
NUMERICAL_DIGIT عدد_تعداد ۰% ۲۲
CAUSE دليل نامشخص ۲۳
DESCRIPTION_THING توضيح_چيز ۴۶% ۲۴
DESCRIPTION_PERSON توضيح_شخص ۳۰% ۲۵
DESCRIPTION_STORY توضيح_داستان ۶۹% ۲۶
WORD_TRANSLATION لغت_ترجمه ۱۱% ۲۷
WORD_SPECIALWORD لغت_لغت خاص ۵۰% ۲۸
OR يا نامشخص ۲۹
COMPARISON_SIMILARITY مقايسه_شباهت ۵۵% ۳۰
COMPARISON_DIFFERENCE مقايسه_تفاوت ۳۳% ۳۱
COMPARISON_COMPARISON مقايسه_مقايسه ۱۰% ۳۲
COMPARISON_RELATION مقايسه_رابطه نامشخص ۳۳
DATE_MONTH تاريخ_ماه ۳۳% ۳۴
DATE_YEAR تاريخ_سال ۰% ۳۵
DATE_DAY تاريخ_روز ۳۳% ۳۶
DATE تاريخ ۳۱% ۳۷
BELIEF عقيده نامشخص ۳۸
GOAL هدف ۶۴% ۳۹
ATTRIBUTE صفات ۴۰% ۴۰
METAPHOR تشبيه ۴۸% ۴۱
NONINTELLIGENTLIVINGBEINGS_OTHER موجودات زنده غير مختار_ساير ۴۰% ۴۲
NONINTELLIGENTLIVINGBEINGS_PLANT موجودات زنده غير مختار_گياه ۰% ۴۳
NONINTELLIGENTLIVINGBEINGS_ANGEL موجودات زنده غير مختار_فرشته ۹۰% ۴۴
NONINTELLIGENTLIVINGBEINGS_ANIMAL موجودات زنده غير مختار_حيوان ۶۰% ۴۵
SIN گناه ۶۰% ۴۶
EVENT_MIRACLE رخ داد_معجزه ۳۰% ۴۷
EVENT_WAR رخ داد_جنگ ۵۰% ۴۸
EVENT_EVENT رخ داد_رخ داد ۲۰% ۴۹
ASSORTMENT دسته بندي ۱۰% ۵۰
PHYSICALCHARACTERISTICS_COLOR ويژگي فيزيکي_رنگ ۸۲% ۵۱
MATERIAL_ARTIFICIAL ماده_مصنوعي ۲۰% ۵۲
MATERIAL_NATURAL ماده_طبيعي ۲۹% ۵۳
SENTENCES_OBLIGATIONS احکام_واجبات نامشخص ۵۴
SENTENCES_DESIRABLES احکام_مستحبات نامشخص ۵۵
SENTENCES_OTHER احکام_ساير ۶۱% ۵۶
CONDITION شرط نامشخص ۵۷
SIGN نشانه ۵۰% ۵۸
PLACE_HISOTRICALLAND مکان_سرزمين تاريخي ۱۴% ۵۹
PLACE_OTHERLANDS مکان_ساير مکان ها نامشخص ۶۰
FATE_FATE عاقبت_عاقبت ۵۰% ۶۱
FATE_REWARD عاقبت_پاداش ۵۰% ۶۲
FATE_PENALTY عاقبت_کيفر ۴۰% ۶۳
FATE_BLESSING عاقبت_نعمت ۶۲% ۶۴
FATE_CONSEQUENCE عاقبت_اثر ۰% ۶۵
SPEECH گفتار ۳۸% ۶۶
PRAYER دعا ۵۰% ۶۷
HUMANBEHAVIOR رفتار انساني ۴۰% ۶۸
HUMANBEHAVIOR_DEED رفتار انساني_کردار ۶۲% ۶۹
HUMANBEHAVIOR_REACTION رفتار انساني_واکنش ۵۰% ۷۰
EDIBLE خوراکي ۸۰% ۷۱
QUERY پرس و جو نامشخص ۷۲
HOW چگونگي ۵۰% ۷۳
YESNO بلي خير ۳۳% ۷۴
OTHER ساير ۵۶% ۷۵

نتيجه ارزيابي سامانه قرآن‌جوي از اينجا قابل مرور است.

© تمام حقوق براي مرکز تحقيقات مخابرات ايران محفوظ است.