گراف مفاهيم قرآني  

جستجوي:      

روابط آغاز شده از اين مفهوم:

مقصد رابطه مبداء رديف

روابط ختم شده به اين مفهوم:

مقصد رابطه مبداء رديف

معرفي

سامانه پرسش و پاسخ قرآني يک سامانه دانش‌محور مي‌باشد و کيفيت پاسخ‌هاي سامانه متاثر از کيفيت و کميت منابع دانش تهيه شده براي آن مي باشد. بنابراين يک منبع دانش ساخت‌يافته تهيه گرديد تا بتوان از آن براي پاسخ بهتر به پرسشها استفاده شود. بدين منظور ابتدا يک گراف مفاهيم قرآني پايه ساخته شد و سپس به کمک ديگر منابع قراني غني سازي گرديد. براي غني سازي گراف مفاهيم قراني از منابع دانشي مختلف از جمله فارس‌نت ۲ (براي دانش لغوي)، فرهنگ قران (براي دانش خاص حوزه قرآني)، اصطلاح نامه علوم قرآني (براي دانش خاص حوزه قرآني) و ليست‌هاي موضوعي (براي پاسخ بهتر به پرسشهاي هدف-دار) استفاده شده است. تاکيد اصلي در ساخت گراف مفاهيم قراني بر اين بوده که تمامي عناصر به صورت مفهومي (نه موضوعي) بررسي و اضافه شده است. گراف حاصل اولين گراف مفاهيم قراني فارسي در دنيا مي باشد.

آمار کلي گراف

گراف مفاهيم قراني ساخته شده شامل مجموعه اي از مفاهيم، روابط معنايي و نمونه هاي مرتبط با آنها مي باشد. همانگونه که در جدول زير ملاحظه مي شود تعداد مفاهيم درون گراف بيش از 27000 مورد و تعداد نمونه ها بيش از 9000 مورد مي باشد. همچنين درون گراف بيش از 130 نوع رابطه مفهومي استفاده شده است که در مجموع بيش از 430000 مورد رابطه بين مفاهيم و نمونه ها درون گراف مفاهيم قراني وجود دارد.

مرورگر گراف مفاهيم قراني

به کمک ابزار مرورگر مفاهيم قراني مي توان به جستجو درون گراف پرداخت و انواع مفاهيم و رابط درون آنرا ملاحظه نمود. در برگه بعدي مي توانيد گراف مفاهيم را به دو صورت جدولي و گرافيکي مرور نماييد.

© تمام حقوق براي مرکز تحقيقات مخابرات ايران محفوظ است.